Kto sme

Spoločnosť MV – servis, s.r.o., ako člen skupiny MVSG EUROPE ( MV – servis, s.r.o., Lucagra, s.r.o., Bacaro, s.r.o.) sa rozhodla spojiť svoje zodpovedné podnikanie s vedomou podporou, pomocou a so strategickým darcovstvom pre tých, ktorí to potrebujú a založila Nadáciu MVSG.

Nadácia MVSG vznikla 30.12.2022 registráciou v Registri mimovládnych neziskových organizácií, vedenej Ministerstvom vnútra.

Sídlom nadácie je mesto Senec, administratívna kancelária pôsobí v Nitre.

Naším cieľom je strategická, vedomá podpora konkrétnej skupiny osôb alebo jednotlivca s cieľom dosiahnutia ich vyššej kvality života a organizovanie aktivít, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením.

Na začiatku našej cesty chceme túto podporu venovať najmä deťom s poruchami autistického spektra a s inými neurovývinovými poruchami, ich rodinám a tiež strediskám a centrám včasnej intervencie.

Ďalším cieľom Nadácie MVSG bude pomoc deťom v centrách pre deti a rodiny, podpora zariadení či náhradných rodín, v ktorých sú deti vychovávané.

Podporíme aj talentované deti, ktorým sociálne pomery neumožňujú rozvíjať sa.

Pri strategickom darcovstve sa nechceme zameriavať iba na jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov. Cieľom Nadácie MVSG je nadviazanie dlhodobej spolupráce s obdarovanými a vytváranie dlhodobých a priateľských vzťahov, ktoré prinesú prospech a radosť obom stranám.

V rámci aktivít Nadácie MVSG budeme podporovať aj dobrovoľníctvo zamestnancov spoločností patriacich do skupiny MVSG EUROPE. Našou snahou je zapojiť zamestnancov do podpory vybraných komunít tým, že im budú venovať svoj čas, energiu a schopnosti, a tiež do dobročinných aktivít našej nadácie.

Dôvera je základom darovania. Preto bude celý darovací proces Nadácie MVSG postavený na štyroch základných pilieroch:
transparentnosť, otvorenosť, etika a zrozumiteľnosť pre obdarovaných a širokú verejnosť.