Charitatívna reklama

Charitatívna reklama je nový nástroj, ktorým môžu podnikateľské subjekty prispieť našej Nadácii MVSG na podporu našich cieľov.

Tento inštitút bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený novelou zákona č. 595/2023 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení s účinnosťou od 1. januára 2018. Pre podnikateľa, ktorý tento príspevok poskytne, nevyplýva žiadna povinnosť. Poskytnuté finančné prostriedky na charitatívnu reklamu si môže po ich zaplatení započítať do výdavkov rovnako ako pri reklame a na základe uvedenej novely sú prostriedky poskytnuté na charitatívnu reklamu pre darcu daňovým výdavkom.

Nadácia MVSG uzatvorí s podnikateľským subjektom Zmluvu o charitatívnej reklame, na základe ktorej sa zaviaže poskytnúť pre podnikateľský subjekt reklamu, ktorú bude šíriť výlučne na vlastných reklamných nosičoch, alebo na nosičoch, ktoré má vo výpožičke a  poskytnuté finančné prostriedky od podnikateľského subjektu použije na verejnoprospešné účely v súlade s § 50 Zákona o dani z príjmu.

Ak Vás tento spôsob pomoci a účasti na verejnoprospešných aktivitách Nadácie MVSG zaujal, budeme radi ak nás budete kontaktovať. Môže tak vzniknúť nové partnerstvo a  spolupráca, výsledkom ktorej bude šťastný úsmev detí.