Orgány nadácie

Správna rada

Viktor Varga

Predseda správnej rady

Mgr. Lucia Bakitová

Člen správnej rady

Ing. Lýdia Fojtíková

Člen správnej rady

Správca

JUDr. Ingrid Vargová

Revízor

Ing. Eva Šimoňáková