Pomáhame

Prioritou činnosti Nadácie MVSG v roku 2023 bude strategická podpora Stredísk včasnej intervencie. 

Služba včasnej intervencie je určená pre každú rodinu, v ktorej sa narodilo dieťa, ktorého vývin je rizikový alebo má zdravotné znevýhodnenie. Táto služba sa poskytuje pre deti od narodenia do siedmeho roku života. 

Sociálna služba včasnej intervencie je bezplatná sociálna služba poskytovaná rodine primárne terénnou formou v jej prirodzenom prostredí, ktorá je doplnená ambulantnou formou v priestoroch centra.

Naším cieľom bude pomôcť jednak poskytnutím finančných prostriedkov na skvalitnenie tejto sociálnej služby, na vytvorenie podmienok pre špeciálne terapeutické a stimulačné metódy, ktoré môžu významne podporiť vývin dieťaťa, na dotvorenie priestorov pre stretávanie rodín a detí v priestoroch centra, a tiež  osobná činnosť a pomoc pri organizovaní stretnutí a podujatí organizovaných komunitu rodín a ich detí.

Prvým takýmto centrom s ktorým pripravujeme spoluprácu je Stredisko včasnej intervencie, ktoré patrí pod Zariadenie sociálnych služieb „Kamilka“ v Mani.

Podporíme aj talentované deti v oblasti športu, kultúry a umenia, ktorým sociálne pomery neumožňujú rozvíjať sa.

Materiálna pomoc pre Dorinku

Dorinka je 5 ročné dievčatko s viacnásobným telesným a mentálnym postihnutím. Žije iba s mamou a ich sociálne pomery dlhodobo neumožňujú zabezpečiť pre Dorinku

Zobraziť »